Algemene Spelvoorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
Artikel 2 - Deelname en deelnemers
Artikel 3 - Prijzen
Artikel 4 - Gegevens
Artikel 5 - Wijziging Algemene Spelvoorwaarden en technische voorzieningen
Artikel 6 - Klachten
Artikel 7 - Aansprakelijkheid
Artikel 8 - Beëindiging en uitsluiting
Artikel 9 - Slotbepalingen

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze Algemene Spelvoorwaarden van RAI Markets B.V., kantoorhoudende te Amsterdam, Europaplein 24, 1078 GZ, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 92449166 (RAI) zijn van toepassing op alle (win-)acties (Acties) die door RAI en/of haar dochtermaatschappijen, eventueel in samenwerking met derden, worden georganiseerd.
1.2 Deelname aan een Actie houdt acceptatie van de Algemene Spelvoorwaarden in.
1.3 Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn te vinden op www.rai.nl/voorwaarden-en-reglementen.

 

Artikel 2 - Deelname en deelnemers

2.1 Deelname aan een Actie staat slechts open voor natuurlijke personen. Werknemers van RAI en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee RAI samenwerkt in het kader van de desbetreffende Actie zijn uitgesloten van deelname.
2.2 Naast de Algemene Spelvoorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een specifieke Actie. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Spelvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden gaat het bepaalde in de aanvullende voorwaarden vóór.
2.3 De door deelnemers in het kader van de Actie verstrekte (persoons)gegevens dienen volledig en juist te zijn. RAI is niet voor de opgave door de deelnemer van een verkeerde contactgegevens.
2.4 Aan deelname aan een Actie zijn geen kosten verbonden, anders dan de eventuele kosten voor het gebruik van een (mobiele) internetverbinding of reguliere bel-/sms kosten, die per provider kunnen verschillen.
2.5 Deelnemers onder de 18 jaar zijn uitgesloten van deelname aan een Actie en kunnen geen prijs winnen. RAI kan de leeftijd van een deelnemer controleren.
2.6 RAI heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

 

Artikel 3 - Prijzen

3.1 Per Actie worden het aantal trekkingen, het aantal winnaars per trekking en de te winnen prijzen vermeld.
3.2 Tenzij anders vermeld, worden de winnaars van een prijs op onpartijdige en aselecte wijze aangewezen.
3.3 Een prijswinnaar zal binnen 1 maand na de beëindiging van de Actie persoonlijk op de hoogte worden gesteld door RAI.
3.4 Als een winnaar niet kan worden bereikt, wordt een nieuwe winnaar aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de prijs, noch op enige andere compensatie.
3.5 Op verzoek van RAI dient een winnaar zich te kunnen identificeren om toekenning of gebruikmaking van de prijs mogelijk te maken.
3.6 Een prijs is niet inwisselbaar voor contant geld en/of een andere prijs.
3.7 Eventuele kansspelbelasting die in verband met een gewonnen prijs verschuldigd is betaald, komt voor rekening van RAI dan wel leveranciers en/of sponsors, tenzij anders vermeld.
3.8 De deelnemer verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto's kunnen door RAI worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

 

Artikel 4 - Gegevens

4.1 De deelnemer geeft door deel te nemen aan de Actie toestemming aan RAI om alle (persoons)gegevens te verwerken die RAI noodzakelijk acht voor de organisatie van de Actie en de uitreiking van de prijs.
4.2 De deelnemer verklaart op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan de privacyverklaring van RAI die te vinden is op www.rai.nl/privacyverklaring.

 

Artikel 5 - Wijziging Algemene Spelvoorwaarden en technische voorzieningen

5.1 RAI kan te allen tijde deze Algemene Spelvoorwaarden wijzigen; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Wijziging van deze Algemene Spelvoorwaarden gedurende de looptijd van een Actie zijn niet van toepassing op deze Actie, met uitzondering van wijzigingen die niet nadelig zijn voor de deelnemers aan de Actie.
5.2 RAI garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten in het kader van de Actie. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.

 

Artikel 6 - Klachten

6.1 Klachten in verband met een door RAI georganiseerde Actie kunnen binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld aan RAI kenbaar worden gemaakt via het mailadres zoals vermeld op de contactpagina: onder vermelding van de betreffende Actie. RAI zal de klacht in behandeling nemen en streeft er naar binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht contact op te nemen met de deelnemer.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 RAI is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een Actie, waaronder enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).
7.2 Druk, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen RAI niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor RAI in het leven roepen.
7.3 RAI is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. RAI is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

 

Artikel 8 - Beëindiging en uitsluiting

8.1 RAI behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen.
8.2 Als RAI het vermoeden heeft dat sprake is van (identiteits-)fraude, bedrog of onrechtmatige deelname, of, als de deelnemer naar het oordeel van RAI handelt in strijd met deze Algemene Spelvoorwaarden en/of aanvullende voorwaarden, schade berokkent aan de Actie of aan (de reputatie van) RAI, is RAI gerechtigd om de deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten of een gewonnen prijs niet uit te keren, zonder in verband daarmee verplicht te zijn tot enige compensatie aan de deelnemer.

 

Artikel 9 - Slotbepalingen

9.1 In alle gevallen waarin deze Algemene Spelvoorwaarden niet voorzien beslist RAI, met inachtneming van de redelijke belangen van de deelnemer.
9.2 Op deze Algemene Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
9.3 Alle geschillen in verband met deze Algemene Spelvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

150424_LV